Sprawdź usługi, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.
kontakt@e-advertising.pl

+48 536 934 453

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Właścicielem strony e-Advertising.pl jest Firma ”e-Advertising.pl Szymon Drąg” z siedzibą w Braciejowa 65 39-208 Braciejowa o numerze NIP 8722414608 i numerze REGON 365413802.
3. Czas realizacji – czas w jakim Wykonawca zrealizuje usługę, jest liczony od momentu otrzymania wpłaty i zweryfikowania zamówienia
4. Dane Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Wykonawcy.
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

II CENY PRODUKTÓW, USŁUGI
1. Podane są podane w polskich złotych i są cenami netto. Firma jest płatnikiem VAT. Niektóre ceny za usługi są zależne od wielu czynników i są uzgadniane indywidualnie z klientem.
2. Ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na postępowanie osób posiadających profile skierowane do strony klienta w ramach usług, oraz wszelkich zmian w regulaminie serwisu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat itp. ewentualny odpływ polubień, wyświetleń, obserwujących oraz fanów nie może stanowić powodów do reklamacji usługi, ani do żadnych innych roszczeń. Wykonawca ma jednak prawo w szczególnych przypadkach po zgłoszeniu reklamacji zwrócić pieniądze Zlecającemu bądź ponownie wykonać usługę.
3. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że kierowanie ruchu do serwisu YouTube, który pozwala pozyskać „wyświetlenia” oraz „łapki w górę (polubienia)” stanowi naturalną metodę pozyskiwania takich reakcji.

III REKLAMACJE I ZWROTY
1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać opis powodu reklamacji oraz dane Klienta podczas składania zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) i numer zamówienia.
3. Reklamacja powinna być wysłana na adres e-mail: kontakt@e-advertising.pl
4. Właściciel w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Sprzedawca wykona usługę ponownie lub zwróci pieniądze.
6. Sprzedawca może odmówić wykonania zlecenia w szczególnym wypadku i klient nie może mieć z tego tytułu powodu do żadnych roszczeń.

IV POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych właściciela Sklepu Internetowego e-Advertising.pl została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ reklamacji usługi… Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
3. e-Advertising.pl nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych ani żadnych innych.
4. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
5. Udostępnione przez Klientów dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, ewentualnego zwrotu/reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres internetowy obiektu promowanego, telefon, dane dotyczące płatności (przelew itp.).
6. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych lub usunięcia konta na adres mailowy:  eadvertisingpl@gmail.com
7. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest firma “e-Advertising.pl Szymon Drąg”.
8. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają poufność, bezpieczeństwo i pełną anonimowość.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Allegro zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
3. Właściciel zwraca uwagę, że strona zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w informacjach o usługach, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające stronę internetową zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. Poz. 271).
5. Wszystkie nazwy usług oferowanych do sprzedaży przez tę stronę internetową są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.